Ochrana osobních údajů v rámci společnosti CatROUND s.r.o.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů společností CatROUND s.r.o. Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ve společnosti CatROUND s.r.o. dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají přístup k osobním údajům a jaké skupiny osobních údajů mohou zpracovávat. Osobní údaje jsou pečlivě zabezpečeny a nejsou předávány mimo společnost CatROUND s.r.o. a zpracovatele s uzavřenou zpracovatelskou smlouvou. Výjimku z tohoto pravidla mohou tvořit ojedinělé případy, kdy byl předem udělen souhlas subjektu, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (např. v případě požadavků orgánů činných v trestním/správním/civilním řízení apod.).

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném účelem zpracování. S osobními údaji nakládáme s náležitou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Informace zde uvedené si prosím pečlivě přečtěte. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoliv pojem nebo pasáž vysvětlíme. Pro dotazy a připomínky, ale i pro uplatnění svých níže popsaných práv v souvislosti s ochranou osobních údajů a nařízením GDPR, prosím využijte náš kontaktní formulář, který je níže na této stránce.

Na ochranu osobních údajů a soulad s platnou právní úpravou dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“)

adresa: Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7,

tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

 

Základní informace o správci osobních údajů:

Společnost CatROUND s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 09219251, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C332764, e-mail: info@catround.cz, telefon: +420 605 923 119 (dále jen „CatROUND“ nebo „Správce“).

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech či po dobu sjednanou.

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů (fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují), pro účely realizace obchodního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů.

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • uplatnění právních nároků
 • splnění zákonné povinnosti
 • ochrana majetku a osob
 • zajištění provozních činností
 • archivnictví vedené na základě zákona

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které Správce získal jiným způsobem (zejména předání smluvní dokumentace svých právních předchůdců) a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy. Rozsah i doba zpracování osobních údajů jsou vázány na právní titul k zpracování, přičemž právní tituly jsou vymezeny v nařízení GDPR. Zpracovány jsou zejména tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, apod.

Osobní údaje zpracovávané Správcem se liší pro jednotlivé skupiny subjektů (zaměstnanci, klienti, dlužníci,…). Správce pečlivě posuzuje, jaké osobní údaje jsou pro jednotlivé skupiny nezbytné k dosažení účelu zpracování, a pouze tyto údaje dále zpracovává. Konkrétní kategorie osobních údajů zpracovaných Správcem budou sděleny na základě uplatněného práva na informace subjektu údajů. Práva subjektu údajů lze uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici níže na této stránce.

 

Doba uchovávání osobních údajů:

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

Práva subjektu údajů:

Správce zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR. Správce na tomto místě informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, jenž jsou následující:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo znát účel zpracování osobních údajů
 • právo znát kategorie dotčených osobních údajů
 • právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů
 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • právo na informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou od subjektu údajů
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě uděleného souhlasu
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování

Subjekt údajů má právo neposkytnout Správci své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje Správce subjekt údajů, že poskytnutí případných služeb je vázáno na předání osobních údajů.

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Zpracovateli a příjemci osobních údajů, které spravuje Správce, jsou:

 • dodavatelé a poskytovatelé služeb, tj. právní služby, účetní služby, obdobné služby
 • osoby, které zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • osoby, které zajišťují marketingové služby
 • partneři provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby
 • přepravní partneři
 • státní a jiné orgány v rámci plnění smluvních povinností
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností

 

Předání osobních údajů do třetích zemí:

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí. Výjimku může tvořit plnění zákonné povinnosti Správce. V takovém případě Správce zajistí, že budou poskytnuty odpovídající záruky, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s GDPR.

 

Závěrečná ustanovení a kontaktní údaje:

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V případě jakéhokoli dotazu či pro využití svého práva, využijte prosím tento kontaktní formulář.

Pokud to bude možné, uveďte:

 • jaké právo upravené nařízením GDPR chcete uplatnit,
 • Vaše dostatečně konkrétní označení
 • způsob, jakým Vás můžeme kontaktovat a zaslat Vám odpověď (typicky e-mail)

 

Správce Vám tímto dává na vědomí, že zasláním zprávy přes kontaktní formulář udělujete souhlas se zpracováním Vašich údajů potřebných pro další komunikaci. Těmito údaji jsou identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon), případné další údaje sdělené ve Vaší zprávě. Takto získané osobní údaje budou Správcem vymazány po vyřízení Vaší žádosti.

 

Jméno a příjmení

e-mail

Vaše zpráva

 

Zpět do obchodu